Bewakingscamera kopen?
 Leveranciers Risicoanalyse Brand  thumbnail

Leveranciers Risicoanalyse Brand

Published Aug 01, 23
10 min read

Offerte BrandauditHierbij moet gerekend worden met de gecorrigeerde loopafstand vanaf de brandslanghaspel. Zie voor het begrip «gecorrigeerde loopafstand» artikel 1. 1. begripsbepalingen. Het bevat de eisen waaraan een brandslanghaspel moet voldoen. Er wordt op gewezen dat op grond van artikel 1. 16 (Zorgplicht) een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden.

Zo is het van belang dat de slang tijdig wordt vervangen en de pompinstallatie regelmatig draait om de bedrijfszekerheid te waarborgen. Met deze wijziging van het vierde lid van artikel 6. 28 [Stb. 2013, 75] is verduidelijkt dat de eisen in dat lid alleen gelden voor brandslanghaspels als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel.

Wat heeft die huiver bij het theater veroorzaakt? Is er bij eerdere voorstellingen zoveel misgegaan? Of is de huiver misschien te wijten aan een gebrek aan basiskennis, over het gebruik van water in theaterdecors, bij zowel het theater als bij de bespeler. Om de huiver weg te kunnen nemen ben ik op zoek gegaan naar literatuur om mezelf de benodigde basiskennis te verschaffen.

Toch is de kennis inmiddels in het werkveld aanwezig, want er zijn de laatste jaren immers veel voorstellingen met water geweest. Enkele technici hebben met vallen en opstaan en met veel experimenteren de kneepjes van het gebruik van water in het theater geleerd. Binnen Hydrant Visueel Controleren. Deze kennis wordt voornamelijk mondeling overgebracht. Ook in andere disciplines (installatietechniek, tuinbedrijven enzovoorts) kon ik geen boek vinden dat de benodigde kennis over water op een overzichtelijke wijze samenbracht.

Doel Om enerzijds te voorkomen dat het wiel vele keren wordt uitgevonden en anderzijds om de huiver voor het gebruik van water weg te nemen, lijkt het me zinvol dat er een handboek komt dat beschrijft hoe om te gaan met water in het theater. In deze scriptie wordt de benodigde informatie over het gebruik van water in het theater samengevoegd, op zo’n manier dat iedereen die een redelijke basiskennis van theatertechniek heeft, ermee aan de slag kan (Veiligheidsverlichting).

Automatisch Blussysteem Keukens - All Fire Security

De hoofdvraag die gesteld wordt is; “Welke basiskennis moet een theatertechnicus over het gebruik van water op toneel hebben, zodat deze zonder problemen decors met water kan gebruiken en ontwerpen?” Het ontwerpen en gebruiken van waterdecors kan pas zonder problemen verlopen als men enerzijds technisch inzicht heeft gekregen en anderzijds inzicht in de risico’s, processen en regelgeving heeft opgedaan - Site Branddeuren.Hoofdstuk 1: Watersystemen gaat in op de technische basiskennis van watersystemen. Wat zijn watersystemen en waarom zijn ze uit bepaalde onderdelen opgebouwd? Hoofdstuk 2: Risico’s & voorzorgsmaatregelen gaat in op de risico’s die het gebruik van water oplevert, voor de mensen die hiermee werken, en het gebouw waarin dit plaats vindt.

Als het goed is heb je door deze drie hoofdstukken nu zoveel basiskennis opgedaan dat je in Hoofdstuk 4: Ontwikkelen watersysteem, goed onderbouwde keuzes kan maken, en door deze keuzes tot een goed functionerend en veilig watersysteem kan komen. In Hoofdstuk 5: Reizen met water komt aan de orde wat voor problemen je tegenkomt op het moment dat je op reis gaat met een waterinstallatie.

Verantwoording onderzoek methoden “Welke basiskennis moet een theatertechnicus over het gebruik van water op toneel hebben, zodat deze zonder problemen decors met water kan gebruiken en ontwerpen?” Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden moet je eerst een aantal deelvragen beantwoorden. - Welke materialen zijn er en hoe kom je tot de juiste keuze? - Welke risico’s veroorzaakt het gebruik van water voor de mens en voor het gebouw waarin je ermee werkt? - Welke faciliteiten kun je in het theater op het gebied van water verwachten? - Hoe ontwikkel je nu een volledig watersysteem? - Hoe is het om te reizen met een watersysteem? Om tot een duidelijk antwoord te komen op de specifieke theatergerichte deelvragen, heb ik een aantal mensen geïnterviewd, die veel ervaring hebben met water.

Zie Bronnen voor meer informatie over hen. Ik heb ze vragen voorgelegd over hoe zij tot een ontwerp van een watersysteem komen, hoe zij de risico’s van het gebruik van water benaderen en welke praktische trucks zij al doende geleerd hebben . Voor de zuiver technische kennis in Hoofdstuk 1: Watersystemen heb ik studie gemaakt van een hoop boeken over de installatie techniek, vloeistofmechanica, zwembaden, sauna’s, binnenfonteinen, fonteinen en vijvers.

Jaarlijks Nazicht Persslangen

Welke boeken en websites ik heb gelezen is te vinden in de Bronnen. Verder heb ik een hoop gegevens verkregen van allerlei leveranciers van materialen, de belangrijkste leveranciers staan vermeld in Bijlage 8 Leveranciers. Voor de informatie over regelgeving bij Hoofdstuk 2: Risico’s &voorzorgsmaatregelen is er gebruik gemaakt van de waterwerkbladen van kennisinstituut Vewin, welke de praktische uitwerking zijn van de nen 1006.

Op het moment dat dit water gebruikt gaat worden als drinkwater of water voor huishoudelijk gebruik. Verder heb ik voor de regelgeving bij bassins gebruik gemaakt van het wettelijke Besluit hygiëne en 5 veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Dit besluit gaat over de eisen waaraan zwembaden moeten voldoen. Afbakening Het onderzoek beslaat het gebruik van water in theaterdecors in de nederlandse theaters.

Dit onderzoek bekijkt de situatie vanuit de reizende gezelschapstechnicus. Branddetectie. Met theaters doel ik op gebouwen die als hoofddoel het programmeren van toneel, musical en andere voorstellingen voor een publiek hebben. Het wil niet zeggen dat je op het moment dat er op een andere locatie gewerkt wordt je niks hebt aan dit handboek, maar een hoop regelgeving en voorzorgsmaatregelen zullen op andere locaties minder van belang zijn, of anders zijn.

Te denken valt aan een podiumvullende watervlakte waar dansers of acteurs zich doorheen bewegen. Brandbeveiliging Brandhaspels. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei watereffecten mogelijk. Hierbij valt te denken aan een stromende beek, een douchecabine of een regenbui over de gehele breedte van het toneel. Om basiskennis op te doen beginnen we met een beschouwing van de zuiver technische kant van waterinstallaties.

Een regensysteem is bijvoorbeeld opgebouwd uit een aantal Figuur 1 Zomerverblijf, Toneelgroep De Appel onderdelen. Op de vloer staat een bassin. Vanuit dit bassin wordt het water met een zuigslang naar een pomp getransporteerd. Vanuit hier gaat het water met een slang naar een ophangpunt. Aan een aantal ophangpunten hangt een buis met sproeikopjes.

Leveranciers Deurmagneten

Er borrelen natuurlijk een hoop vragen op. Plaatsing Schuimblussers. Hoe maken we het bassin? Wat voor soort slang en met welke dikte loopt er naar de pomp? Welk type en formaat pomp hebben we nodig? Hoe koppelen we de slangen aan de pomp zodat het geheel waterdicht, maar ook reisbaar is? De volgende paragrafen beschrijven deze en andere basisonderdelen, de materialen waaruit deze zijn opgebouwd, de onderbouwing van de materiaalkeuze en van de dimensionering hiervan.

  1. 1 Bassins Bassins zijn er in allerlei soorten en maten van een bak zo groot als het gehele speelvlak, tot een soort trog onder een regensysteem om het water op te vangen. Ongeacht het formaat blijft het grootste probleem bij het gebruik van waterbassin de grote hoeveelheid water. Enerzijds levert deze hoeveelheid een groot gewicht op, en anderzijds duurt het vullen van een bassin lang.Elke 10 cm waterdiepte = 100kg/m2 vloerbelasting (Controle Lader Batterij Noodverlichting). Heb je dus een toneelvloer die bijvoorbeeld geschikt is voor een verdeelde vloerlast van 500kg/m2 dan is de maximale waterdiepte 50 cm. Door het grote gewicht wordt afgeraden bassins verhoogd op poten te maken, in verband met de hoge puntlasten die hierbij op de toneelvloer kunnen ontstaan.

Bij de uitvoering van de constructie van bassins moet tevens rekening gehouden worden met de krachten die het water veroorzaakt op de wanden van het bassin. Dit is vanaf het wateroppervlak een lineair krachtenverloop tot onderaan de wand. Bovenaan de wand, net boven de waterspiegel , is de kracht 0.

Dit volgt uit de wet van Pascal, deze stelt namelijk dat de druk op een vloeistof in een afgesloten bak zich in alle richtingen gelijk voorplant3. Brandbeveiliging Brandhaspels. Grijpen we terug naar het voorbeeld met 25cm waterdiepte, dan moet de wand onderaan 250 kg/m kunnen tegenhouden. Is de wand niet degelijk genoeg uitgevoerd, dan worden de wanden weggeduwd door de waterdruk en heb je een flinke lekkage.

Brandwerende Poorten

Een bak die tot de rand gevuld is ziet er erg mooi uit, alleen bij het kleinste golfje ligt er een grote plas water naast het bassin. Een oplossing hiervoor kan zijn om op de rand platen te maken die een stuk over het water heen komen te hangen. Op die manier Figuur 2 Klotsrand slaan golven dood tegen de klotsrand in plaats van eroverheen.

Naast het gewicht wordt de factor tijd bij bassins nogal eens over het hoofd gezien. Het vullen van een bassin duurt vaak langer dan gedacht. Uit een kraan komt maar een beperkte hoeveelheid water per tijdseenheid. Dit wordt ook wel de waterstroom of het debiet genoemd. De waterstroom van een kraan kan het gemakkelijkst bepaald worden door een emmer van bijv (Brandbeveiliging Co2 Blussers).

Zo kun je denken aan een kuip van met glasvezel versterkte polyester of een bak van gelakt WBP-multiplex (Betonplex). Zolang er bij het ontwerp maar rekening gehouden wordt met de grote krachten en de waterdichtheid, kan allerlei materiaal voldoen. Een veel gebruikt materiaal om dit te bereiken is vijverfolie , dat aan de onderzijde ondersteund wordt door de podiumvloer en aan de randen door multiplex wanden.

De binnenhoeken van de wanden worden opgevuld met gebogen multiplex om te voorkomen dat het vijverfolie te ver uitrekt. Brandwerende Rolpoorten. Bovendien mogen nergens scherpe randen of punten in de buurt van het folie komen om lekkages te voorkomen. Het is verstandig om een laag vilt of ondertapijt te leggen waarop de vijverfolie komt te liggen.

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

Om te garanderen dat er bij een lek of condens niets op de toneelvloer kan lekken, is een dubbele waterdichte laag tussen water en podiumvloer verstandig. Dit kan betekenen dat er twee lagen vijverfolie gebruikt worden - Jaarlijkse Keuring Branddeuren. De andere optie is om dansvinyl over de podiumvloer te leggen, waarover het vijverfolie komt.

Offerte Schuimblussers

Verder moet je het dansvinyl volledig tapen. Jaarlijkse Keuring Brandcentrales. Verder is het verstandig om het bassin eerst een stuk te vullen en dan pas de bovenranden af te werken. Op die manier voorkom je het uitscheuren van de vijverfolie, en wordt de afwerking een stuk strakker. Als je aan de slag gaat met een bassin loop je ook tegen een hoop andere punten aan.

Om waterschade te voorkomen kun je het beste een afvoer op de maximale hoogte van het wateroppervlak maken, waardoor overlopen van het bassin niet meer mogelijk is. Zorg ervoor dat het bassin dan wel waterpas staat, anders heeft de overloop geen zin. Daarnaast is een niet-waterpas bassin voor het beeld erg jammer, als een bassin aan de ene kant overstroomt en als je aan de andere kant van het bassin, de wand nog ziet.

Je kunt er dan het beste voor zorgen dat het frame waar het folie overeen hangt, aan de achterzijde lager te maken is. Je krijgt dan dus eigenlijk net zoals je bij een vakkendecor, bij een klein toneel, een kleinere bouw hebt, bij het water een aparte schuine bouw, voor een schuin toneel.

Je moet het bassin daarom dus ook niet tot aan de rand vullen of een klotsrand toepassen. Voor het legen van het bassin heb je twee opties: pompen of afvoeren via een afvoer. De mooiste optie is om een huiddoorvoer op te nemen op een zo laag mogelijk punt in de wand of de bodem van het bassin (Inspectie Laadspanning Brandcentrales).Waardoor je de mogelijkheid hebt om een buis waterdicht op een folie bassin aan te sluiten. Op deze doorvoer kan dan een pvc buis of afvoerslang aangesloten worden richting riool. Dit werkt echter alleen als je kan afvoeren naar een put die lager zit dan het bassin. Als je tijdens een voorstelling een bassin leeg moet maken kan het beter zijn om in plaats van één afvoer, meerdere afvoeren te maken die een flink stuk uit elkaar zitten.

Latest Posts

Compleet Alarmsysteem Woning

Published Jan 10, 24
4 min read